Dorpsraad Ooij

ALV 26 maart 2019

Algemene ledenvergadering
26 maart 2019
20.00 uur EMM

De notulen van de jaarvergadering 2018, zijn in te zien door op het betreffende stuk te klikken.
Start vergadering 20.00 uur 

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. 2018 03 28 Concept Notulen ALV Dorpsraad Ooij

3. Financieel verslag (Kascommissie: Dorien Riswick en Harry Elfrink)
4. Jaarverslag
5. Verslag van de werkgroepen

  • Ruimtelijke ordening
  • Samenleven in Ooy
  • Verkeer
  • AED

6. Bestuurssamenstelling : verkiezingen

Tussentijds zijn afgetreden: Francisca Aaldering en Erna Teunissen
aftredend en herkiesbaar: Jos Meijer

Er zijn dus nog 2 vacatures.

Mocht u zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie bij Dorpsraad Ooij dan
kan dat door dit kenbaar te maken bij de secretaris van Dorpsraad Ooij per mail of
mondeling tot 26 maart 19.00 uur.

7. Rondvraag en sluiting

Naborrelen

(We hebben ervoor gekozen om na de ALV geen andere activiteit te organiseren).