Dorpsraad Ooij

ALV 14 maart 2023

Algemene ledenvergadering
14 maart 2023
20.00 uur EMM

De notulen van de jaarvergadering 2019 en het jaarverslag (2019-2022) zijn in te zien door op de betreffende stukken te klikken.
Start vergadering 20.00 uur 

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen ALV 2019
3. Financieel verslag(Kascommissie: Harry Elfrink en Francisca Aaldering)
4. Nieuw lid kascommissie.
5. Jaarverslag Dorpsraad Ooij 2023
6. Bestuurssamenstelling :

aftredend en niet herkiesbaar:  Fer van de Laar,  Edwin Burgers

aftredend en herkiesbaar: Jos Meijer

Mocht u zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie bij Dorpsraad Ooij dan
kan dat door dit kenbaar te maken bij de secretaris van Dorpsraad Ooij per mail of mondeling tot 14 maart 19.00 uur.

7. Rondvraag en sluiting

Ter informatie:

De jaarlijkse contributie zal dit jaar niet worden geïnd.