Dorpsraad Ooij

ALV 24 maart 2020

Algemene ledenvergadering
24 maart 2020
20.00 uur EMM

De notulen van de jaarvergadering 2019, zijn in te zien door op het betreffende stuk te klikken.
Start vergadering 20.00 uur 

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2.

3. Financieel verslag(Kascommissie: Dorien Riswick en Francisca Aaldering)
4. Jaarverslag
5. Verslag van de werkgroepen

6. Bestuurssamenstelling : verkiezingen

aftredend en herkiesbaar: Edwin Burgers

Er zijn dus nog 2 vacatures.

Mocht u zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie bij Dorpsraad Ooij dan
kan dat door dit kenbaar te maken bij de secretaris van Dorpsraad Ooij per mail of mondeling tot 24 maart 19.00 uur.

7. Rondvraag en sluiting

Naborrelen

(We hebben ervoor gekozen om na de ALV geen andere activiteit te organiseren).