Dorpsraad Ooij

ALV 26 maart 2024

Algemene ledenvergadering
26 maart 2024
20.00 uur EMM

De notulen van de jaarvergadering het jaarverslag zijn in te zien door op de betreffende stukken te klikken.
Start vergadering 20.00 uur 

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen ALV 2023
3. Financieel verslag(Kascommissie: Emmy Vliegen en Rieny Putmans )
4. Nieuw lid kascommissie.
5. Jaarverslag Dorpsraad Ooij 2023
6. Bestuurssamenstelling :

aftredend en niet herkiesbaar:  Irma van der Weij

aftredend en herkiesbaar: Joop Bolder

er zijn twee vacatures in het bestuur

Mocht u zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie bij Dorpsraad Ooij dan
kan dat door dit kenbaar te maken bij de secretaris van Dorpsraad Ooij per mail of mondeling tot 26 maart 19.00 uur.    mail: secretaris@dorpsraadooij.nl

7. Rondvraag en sluiting

8. Uilen, Werkgroep Nestkasten Liemers, Oké, SIG

 (Eef Seegers / Rieny Putmans)

Ter informatie:

De jaarlijkse contributie zal dit jaar automatisch worden geïnd.