Dorpsraad Ooij

a15

Januari 2022

Er ligt nog geen datum vast wanneer de raad van State een uitspraak zal doen over het vernieuwde tracébesluit van september 2021. Een nieuw tracébesluit was nodig om de gevolgen van de stikstofuitstoot voor de natuur beter te berekenen.
In het Tracébesluit ViA15 2021 past de minister een grotere maximale rekenafstand toe. Een onafhankelijk ingenieursbureau heeft op basis van de nieuwe maximale rekenafstand natuuronderzoek uitgevoerd voor het project ViA15. Dit betekent dat er meer natuurgebieden zijn onderzocht, waaronder in Brabant en Limburg. De planning zal verder naar achteren worden geschoven.

Ondertussen is wel het tankstation Oudbroeken aan de A12 gesloten in afwachting van de uitspraak van de Raad van State.

 

Januari 2018 

De huidige planning, zie het schema hieronder, het wachten is op de uitspraak van de Raad van State.

De doortrekking van de A15 staat op de tocht. Een kritisch oordeel van het Europese Hof van Justitie over het Nederlandse stikstofbeleid zorgt er mogelijk voor dat het belangrijkste wegenplan van Gelderland niet door kan gaan. Milieuadvocaat Valentijn Wösten spande de zaak namens de Vereniging Leefmilieu en MOB uit Nijmegen aan bij het Europese Hof.
Hij concludeert dat het plan om de A15 van knooppunt Ressen te verlengen naar Zevenaar het niet zal halen bij de Raad van State. Die instantie, de hoogste rechter van Nederland, oordeelt dit jaar definitief over het plan en de tientallen bezwaren ertegen.

Informatie over de A15 is te vinden bij rijkswaterstaat(klik op plaatje).

Impressie van de A15 op youtube:

Documenten van het tracébesluit zijn te vinden op het platformparticipatie:

Studie naar geluid cumulatief inzichtelijk gemaakt (febr. 2018)

Hier zijn ook visualisaties te zien. (Klik op het tabblad: ontwikkelingen en effecten en kies één van de gemarkeerde plekken)

Klik op deze link voor de geluidstudie

Impressie:

Het tracébesluit is ondertekend.

Voor 28 april 2017 is de gang naar de Raad van State mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het OTB.

 

Verwachting 9 maart 2017 Ondertekening Tracébesluit

Het tracébesluit wordt 9 maart ondertekend.

Voor bezwaarmakers tegen de A15 rest dan alleen nog de weg naar de Raad van State (alleen als zij al een zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracébesluit).

In de regio is een stichting opgericht: Duurzame aanleg A15.

Ter informatie hebben we hier twee linkjes opgenomen die de doelstellingen van de stichting verduidelijkt.

De doneeractie is gestart via www.whydonate.nl  (zoek op A15)

Daarnaast vind je hier een link naar een artikel in de Gelderlander van 1 februari hierover.

5 nov 2015

Op 5 november is het langverwachte OTB ondertekend door de minister. In het ontwerptracébesluit staan de precieze ligging en inpassing van het tracé. Daarnaast worden in het ontwerptracébesluit de effecten van het tracé voor mens en milieu beschreven, net als eventuele maatregelen die bepaalde effecten tegengaan of verminderen.

Ditt OTB  is ook digitaal in te zien. Parallel aan het ontwerptracébesluit hebben regionale overheden (provincie Gelderland en de gemeenten Duiven, Lingewaard, Zevenaar en Overbetuwe) gewerkt aan een gezamenlijk voorstel voor inpassing en maatregelen op het onderliggende wegennet. Op basis van dit document zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over concrete maatregelen voor bepaalde gebieden zoals de aansluiting van de nieuwe weg op het onderliggend wegennet en de inpassing bij Bemmel, Boerenhoek, Helhoek ( tunnelbak) en Loo.

De aanvullende maatregelen zijn geen onderdeel van het ontwerptracébesluit. Een deel van de maatregelen wordt in de volgende fase, na het ontwerptracébesluit, verwerkt in het tracébesluit. Andere maatregelen uit de aanvullende bestuurlijke afspraken worden geborgd in een provinciaal inpassingsplan(nen) en of bestemmingsplan(nen). Ook deze maatregelen zijn in te zien.

Dorpsraad Ooij heeft een zienswijze ingediend

De geplande oplevering van de A15 in 2023 wordt volgens gedeputeerde Conny Bieze als ‘erg ambitieus’ omschreven, dan moeten namelijk voor oktober 2016 alle bestemmingsplannen, voor aanpassingen aan bestaande wegen die te maken hebben met de A15, vastgesteld zijn. Dat is erg kort dag, volgens de provincie.

Dit gezamenlijk plan kun je hier downloaden :  ( zeer groot bestand..)  :  Regiovoorstel 4 gemeenten

29 mei 2015

Het OTB(ontwerp tracé besluit) is uitgesteld tot eind 2015

25 maart 2014

Start onderstaande prezi (laden kan even duren) Gebruiksaanwijzing: Door te scrollen met de muis kun je inzoomen op elk stukje van het tracé Klik op een blaadje en het blaadje draait in de tekstrichting. Klik in het gele stuk en het geheel draait met het Noorden boven. (Is ook fullscreen te zien)

5 februari 2014

Tracé voorstel ligt nagenoeg vast, gebaseerd op tolheffing en de beschikbare gelden.
Ontwerp tracé besluit verwacht eind 2014/begin 2015.
Dan de laatste kans om een zienswijze in te dienen, daarna alleen voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend nog de mogelijkheid tot beroep bij de Raad van State.

Brug

Opgevallen tijdens de inloopmiddag in Duiven:
De brug over het Pannerdensch Kanaal is lager dan in de MER voorgesteld.

5 juli 2013

Bestuursovereenkomst ondertekend: aanleggen A15 gaat door!
In deze overeenkomst worden financiële en organisatorische afspraken over het project vastgelegd. Met dit bestuurlijke akkoord kunnen de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen verder met de voorbereidingen om de nieuwe weg tussen knooppunt Ressen en de A12 aan te leggen.

De minister had al aangegeven dat het tracé ‘doortrekking Noord’ haar voorkeur heeft. Belangrijkste kenmerken van dat tracé zijn:
• met een brug over het Pannerdensch Kanaal,
• op minimaal 140 meter afstand van de wijk Diesfeldt (gemeente Duiven),
• een halfverdiepte ligging van drie meter bij Groessen,
(waarbij in de aanbesteding de markt wordt uitgedaagd om bij Groessen een geheel verdiepte ligging (-6 meter), in plaats van een halfverdiepte (-3 meter) binnen budget aan te bieden)

In de bestuursovereenkomst staan ook de afspraken over de besteding van de 55 miljoen euro die de provincie extra in het project steekt:
• een goede inpassing van Park Lingezegen: aanpassing bij de Plak, een fietsonderdoorgang bij de N839 en onderzoek naar de optie van grondwallen;
• de pijlers van het gedeelte van de brug vanaf het Pannerdensch Kanaal tot de Lodderhoeksestraat
• een fietsverbinding over de brug;
• de aansluiting bij Zevenaar Oost (‘aansluiting Hengelder’);
• een bijdrage aan de verdiepte ligging bij Groessen van 20-25% van de kosten van verdere verdieping conform het Standpunt, met een maximum van € 12 mln.;
• een doelmatige calamiteitenaansluiting bij Angeren voor ontruiming bij hoog water.

13 februari 2013

De nieuwe regering heeft definitief besloten om de aanleg van de doortrekking van de A15 door te laten gaan.

Een aantal mensen had nog de hoop dat dit project door de bezuinigingen zou komen te vervallen.

Door de Wet houdbare overheidsfinancieën is het echter nog niet duidelijk of de toegezegde bijdrage van de provincie Gelderland ( 400 miljoen) kan doorgaan.

Zie bijvoorbeeld ‘de Gelderlander’
Dossier van ‘de Gelderlander’

Interessant om te lezen is het ambitiedocument van de gemeente Duiven over de inpassing van de A15: Ambitiedocument Duiven

juli2012

Een meerderheid in de kamer kiest voor de Noordelijke variant zonder tunnel.

Een teleurstelling voor de samenwerkende bewonersgroepen.

Een tunnel lijkt nauwelijks nog haalbaar. Alleen een andere kamer zou na de verkiezingen eventueel anders kunnen besluiten.

31 mei 2012

De A15 is niet controversieel verklaard.

De minister houdt vast aan een brug

De minister heeft geen extra geld.

Er zijn volgens haar twee mogelijkheden om Groessen te ontzien

1.De Noordelijke ligging een klein beetje opschuiven ( 40-60 miljoen extra)

2.Combivariant 2 met brug ( 60-100 miljoen extra)

De hiervoor benodigde extra gelden moeten komen uit de aanbesteding.

ja nee

De vragen van de verschillende politieke partijen gesteld voor het Algemeen Overleg kunt u in onderstaand stuk lezen:
Antwoord op vragen politieke partijen Verlengd Schriftelijk Overleg over doortrekking A15

Maart 2012 Brug of tunnel???

Brug

Ondanks het feit dat de minister een standpunt heeft ingenomen en daar tot op heden niet van afwijkt blijft er politiek nog veel mogelijk.

De zogenaamde expertgroep ( initiatief van Lingewaard) heeft een tegenbegroting uitgebracht waaruit blijkt dat een tunnel zeker tot de mogelijkheden blijft behoren.

Dit heeft geleid tot vragen in de provincie en in de tweede kamer commissie Infrastructuur en Milieu.

Dit heeft ook geleid tot een gesprek tussen de expertgroep en Rijkswaterstaat.

Lees onderstaande stukken voor meer informatie:

Notitie provinciale staten

Bijlage 1: Reactie vragen Kamercommissie Infrastructuur en Milieu 5 maart 2012
Bijlage 2: Verslag gesprek tussen RWS en expertgroep over de tegenbegroting 10 februari 2012
Bijlage 3: Ramingsanalyse RWS van de tegenbegroting 29 februari 2012

Daarnaast heeft de expertgroep haar visie nogmaals verwoord in het volgende artikel ( gedeeltelijk verschenen in ‘de Gelderlander’).

Opiniestuk expertgroep 10 maart 2012

Januari 2012 Standpunt minister

De minister heeft gekozen voor het Doortrekkingsalternatief Noord.

Dus:
– Noordelijk van de Betuwelijn.

– Halfverdiept tussen Duiven en Zevenaar

– Brug over het Pannerdensch kanaal

Lees hier de brief van de minister aan de tweede kamer waarin zij haar standpunt bekend maakt:
Standpunt minister jan 2012

Op onderstaand kaartje zie je deze situatie:
Standpunt minister kaartje jan 2012

Impressie halfverdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar
Impressie halfverdiept

Meer info op deze pagina:

A15 ‘wat vooraf ging’