Dorpsraad Ooij

ontwerptrace

 2015

April 2015

Ministerraad stemt in met financiering twee nieuwe wegen

Integraal nieuwsbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu – 02-04-2015:

Ministerraad stemt in met financiering twee nieuwe wegen

De realisatie van de Blankenburgverbinding en de verlengde A15 is een stap dichterbij. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om deze twee ontbrekende schakels in het Nederlandse wegennet aan te leggen. Om de versnelde aanleg van de twee wegen te bekostigen is het noodzakelijk dat er tijdelijk tol wordt geheven.

In het wetsvoorstel is vastgelegd dat de tol vervalt zodra de voor de aanleg benodigde tolopbrengsten binnen zijn. Voor beide verbindingen blijft een bestaand gratis alternatief voor het verkeer behouden.
Voor beide projecten is het toltarief €1,18 voor personenauto’s en €7,11 voor vrachtauto’s.
De tolopgave voor de Blankenburgverbinding is €315 miljoen en voor de verlengde A15 €287 miljoen.
De Blankenburgverbinding kost in totaal ruim €1,1 miljard, de verlengde A15 €840 miljoen.

Nieuwe planning:

OTB wordt verwacht 4e kwartaal 2015

Planning en procedure april 2015

 Conclusie:

Er is nog éénmaal inspraak mogelijk op het ontwerp tracé besluit
Voor deze insprekers is eventueel de weg naar de Raad van State nog mogelijk.

Onderstaande documenten zijn niet meer te vinden

2012

Dossier van ‘de Gelderlander’
Reactie op standpunt minister

2011

TN-MER A15 ( Trajectnota-Milieueffectrapportage ) + alle reacties hierop !
Zienswijze Dorpsraad Ooij op TN-MER A15
Petitie Doortrekking niet ten koste van de leefbaarheid

2010

Brief aan minister van Musketiersoverleg
Brief aan minister van Musketiersoverleg opschorten burgerparticipatie

2009

Musketiers van start

2008

Gebiedsvisie Duiven-Zevenaar
Presentatie gebiedsvisie Duiven-Zevenaar in Groessen
Inspraak bij de gemeente op de Gebeidsvisie Duiven-Zevenaar
Zienswijze bij de startnotitie van Dorpsraad Ooij

De oorspronkelijk onderzochte mogelijkheden: